تبلیغات
مسیح ایران - (3) عشای ربانی در مسیحیت

(3) عشای ربانی در مسیحیت

جمعه 17 دی 1389  09:03 ب.ظ

نوع مطلب :مسیحیت ،

نگاهی به آیین عشای ربانی در مسیحیت                                             حبیب عباسی

به آیین عشای ربانی[1]،  شام خداوند[2] ، شکستن نان، مجلس سپاسگزاری، و شراکت هم اطلاق شده است. این عمل نماد حلول و تجسد الهی قلمداد می­شود. در اناجیل روایت شده است که عیسی (ع) در آخرین شب حیات خود که شب عید فِصح یهودیان بود به اتفاق شاگردان و به سنت کتاب مقدس شام دسته جمعی (شام آخر) را صرف کردند.[3]

ابتدا به اصل ماجرای عشای ربانی آنگونه که در کتاب مقدس آمده است می پردازیم و سپس به تحلیل آن می پردازیم:

پس در روز او‌ّل عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده گفتند: “كجا میخواهی فصح را آماده كنیم تا بخوری؟” گفت: “به شهر نزد فلان كس رفته بدو گویید: ”استاد میگوید وقت من نزدیك شد و فصح را در خانة تو با شاگردان خود صرف می‌نمایم. شاگردان چنانكه عیسی ایشانرا امر فرمود كردند و فصح را مهیا ساختند.

چون وقت شام رسید با آن دوازده بنشست. و وقتی كه ایشان غذا میخوردند او گفت: “هر آینه به شما میگویم كه یكی از شما مرا تسلیم میكند!” پس بغایت غمگین شده هر یك از ایشان به وی سخن آغاز كردند كه “ای سرور آیا من آنم؟”او در جواب گفت: “آنكه دست با من در قاب فرو برد همان كس مرا تسلیم نماید! هرآینه پسر انسان به همانطور كه دربارة او مكتوب است رحلت میكند. لیكن وای برآنكسی كه پسر انسان بدست او تسلیم شود! آن شخص را بهتر بودی كه تولّد نیافتی!”و یهودا كه تسلیم كنندة وی بود به جواب گفت: “ای استاد آیا من آنم؟” به وی گفت: “تو خود گفتی!”و چون ایشان غذا میخوردند عیسی نان را گرفته بركت داد و پاره كرده به شاگردان داد و گفت: “بگیرید و بخورید این است بدن من.”و پیاله را گرفته شكر نمود و بدیشان داده گفت: “همة شما از این بنوشید زیرا كه این است خون من در عهد جدید كه در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته میشود. اما به شما میگویم كه بعد از این از میوة مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی كه آنرا با شما در ملكوت پدر خود تازه آشامم.”[4]

عیسی بدیشان گفت: “من نان حیات هستم. كسی كه نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هركه به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد.لیكن به شما گفتم كه مرا هم دیدید و ایمان نیاوردید.هر آنچه پدر به من عطا كند به جانب من آید و هركه به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود.زیرا از آسمان نزول كردم نه تا به ارادة خود عمل كنم بلكه به ارادة فرستندة خود.و ارادة پدری كه مرا فرستاد این است كه از آنچه به من عطا كرد چیزی تلف نكنم بلكه در روز بازپسین آنرا برخیزانم.و ارادة فرستندة من این است كه هركه پسر را دید و بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.”

پس یهودیان دربارة او همهمه كردند زیرا گفته بود: “من هستم آن نانی كه از آسمان نازل شد.و گفتند: “آیا این عیسی پسر یوسف نیست كه ما پدر و مادر او را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید از آسمان نازل شدم؟”عیسی در جواب ایشان گفت: “با یكدیگر همهمه مكنید.كسی نمیتواند نزد من آید مگر آنكه پدری كه مرا فرستاد او را جذب كند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در انبیا مكتوب است كه همه از یَهُوَه تعلیم خواهند یافت. پس هركه از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من می‌آید. نه اینكه كسی پدر را دیده باشد جز آن كسی كه از جانب خداست او پدر را دیده است. آمین آمین به شما میگویم هركه به من ایمان آرد حیات جاودانی دارد.من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من‌ّ را خوردند و مردند. این نانی است كه از آسمان نازل شد تا هركه از آن بخورد نمیرد.من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد. اگر كسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی كه من عطا میكنم جسم من است كه آنرا بجهت حیات جهان می‌بخشم.”

پس یهودیان با یكدیگر مخاصمه كرده میگفتند: “چگونه این شخص میتوان جسد خود را به ما دهد تا بخوریم؟”عیسی بدیشان گفت: “آمین آمین به شما میگویم اگر جسد پسر انسانرا نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید.و هركه جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. زیرا كه جسد من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است.پس هركه جسد مرا می‌خور‌َد و خون مرا می‌نوشد در من می‌ماند و من در او.چنانكه پدرِ زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم همچنین كسی كه مرا بخور‌َد او نیز به من زنده میشود. این است نانی كه از آسمان نازل شد نه همچنان كه پدران شما من‌ّ را خوردند و مردند بلكه هركه این نان را بخورد تا به ابد زنده مانَد.” این سخن را وقتیكه در كفرناحوم تعلیم میداد در كنیسه گفت.[5]

عشای ربانی در دید فرد مسیحی، تنها «یکی از اسرار هفتگانه » نیست، بلکه این عمل یکی از مسائل اساسی ایمان و شعائر عبادی مسیحیت است. مسیحیان هنگامی که در این مراسم شرکت می­کنند، باور دارند که مسیح با جسم خود نزد آنان حاضر می­شود. همچنین باورد دارند همان طور که عهد خدا با قوم یهود توسط خون قربانیها بر کوه سینا استوار گردید، به همان ترتیب عهد جدید بین خدا و بشریت به وسیله خون عیسی مسیح محکم و استوار شد.[6]

کلمه سرّ عبارت است از حادثه قابل مشاهده و محسوسی که ضمن آن، خدا فیض و نجات خود را عطا می کند، و به دیگر سخن، نشانه پیدایی است برای عمل ناپیدایی که خدای متعال به آن می پردازد.

از دیدگاه مسیحیان، کلیسا یا جامعه مسیحیت در جهان، نشانه چیزی است که خدا به وسیله عیسای انسان محقق ساخته و پیوسته آن را در راه انسانها محقق خواهد ساخت. کارهای غیر آشکار مسیح در زندگی کلیسایی به وسیله اسرار آشکار می­شود، به دیگر سخن هنگامی که یک مسیحی در مراسم مربوط به یکی از اسرار شرکت می­کند، ایمان دارد که با این عمل به ملاقات مسیح که از مرگ برخاسته و فیض خدای نجات بخش را به وی بخشیده می­رود.[7]

این شام دسته جمعی در اناجیل به دو شکل توجیه می­گردد. در اناجیل همگون عیسی به نشان همبستگی خویش با شاگردانش نانی را که در سفره بود پاره می­کند و به شاگردان می­دهد و می­گوید: « این بدن من است که برای شما تسلیم می­شود، این کار را به یادبود من انجام دهید».به همین ترتیب بعد از شام پیاله­ای از شراب را به آنان می­دهد و می­گوید: « با خون خود که برای شما ریخته می­شود پیمان تازه­ای بستم و این نشان آن است.»[8] .[9]

در انجیل یوحنا این صفحه بازگو نمی­شود، بلکه عیسی از شام فصح یک تعلیم مهم نتیجه گیری می­کند. عیسی (ع) خود را نان حیات می­نامد و می گوید: من نان حیات هستم.پدران شما در بیابان من‌ّ را خوردند و مردند.این نانی است كه از آسمان نازل شد تا هركه از آن بخورد نمیرد.من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد. اگر كسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی كه من عطا میكنم جسم من است كه آنرا بجهت حیات جهان می‌بخشم.”[10] بنابر این نتیجه روشن این کلام آن است که اگر از جسم عیسی که همان مایه حیات است نخورید فاقد حیات هستید

در انجام این مراسم کشیش قطعات کوچک نان مخصوصی را که قبلا با شراب (یاآب) تقدیس شده در بین مومنین تقسیم می­کنند و با خواندن دعا، نان و شراب در بدن مسیحیان به گوشت و خون عیسی مبدل می­گردد و با او متحد می­شوند.[11]

عقیده به حضور واقعی مسیح بتدریج رواج یافت. اولین بار که چنین مطلبی به صورت یک قاعده رسمی ارائه شد در شورای نیقیه به سال 787 بود. در 855 میلادی، رهبانی فرانسوی از فرقه بندیکتیان به نام راترامنوس تعلیم داد که نان و شراب از لحاظ معنوی جسم و خون عیسی محسوب می­شد، نه از نظر مادی. در حدود سال 1045، برانژه، شماس اعظم کلیسای تور، در واقعیت موضوع قلب ماهیت شک نمود؛ به همین سبب، وی را تکفیر کردند و لانفرانک صدردیربک در طی نامه­ای خطاب به وی عقیده مومنان درست ایمان را به این نحو بیان کرد:

ما معتقدیم به جسم خاکی... در نتیجه قدرت آسمانی، که در خور وصف و وهم نیست... مبدل به جوهر جسم خداوند می­شود، و حال آنکه ظاهر و پاره­ای از مشخصات همان وجود خارجی از نظر غایب می­ماند تا مردم از مشاهده آن جوارج عریان و خون آلود دچار هراس نشوند، و مومنان به ثمرات کاملتر ایمان نایل آیند، در عین حال جسم خداوند دست نخورده، تمام و کمال، بدون آلودگی یا جراحتی در آسمان است.

این عقیده را چهارمین شورای لاتران (1215) به عنوان یکی از مهمترین اصول دین اعلام کرد، و شورای ترانت به تاریخ 1560 افزود که هر ذره ای از نان مقدس، هر قدر هم کوچک باشد، حاوی تمام جسم، خون و روح عیسی است. به این نحو، یکی از کهنسالترین رسوم دین اقوام بدوی (که عبارت از خوردن خدا باشد) امروزه در جوامع متمدن اروپایی و آمریکایی شیوع دارد و مورد احترام عده زیادی از مردمان است.[12]

لوتریها تعلیم می­دهند که مسیح «درون و همراه و تحت» این عناصر حاضر است، ولی با عقیده تبدل جوهر موافق نیستند. پیروان کلیسای انگلستان نیز  معتقدند که مسیح در عشاء ربانی حضور دارد، ولی با همدیگر در چگونگی آن اختلاف دارند و از این لحاظ آنها مانند کلیساهای ارتدکس­اند. بیشتر کلیساهای دیگر مسیحی معتقدند که نان و شراب نماد مسیح و مرگ فدایی اوست.[13]

هر یک از کلیساهای مسیحی در شعایر و آیین­های عشای ربانی ابتکاراتی پدید آورده است، ولی دو عنصر اساسی در همه مراسم ثابت است: 1- خواندن دو یا سه مقطع از کتاب مقدس 2- خوردن قربانی مقدس هنگام تبرک نان و شراب. در این هنگام، پیشوای مراسم، سخنان عیسی در شام آخر را تلاوت می­کند. در کلیسای کاتولیک و ارتدکس، جز اسقف و یا جانشین او یعنی کشیش، نمی­تواند پیشوای مراسم باشد و علاوه بر خواندن کتاب مقدس و خوردن قربانی، همخوانی و دعای توسل و شکر، همراه با موعظه و مصافحه نیز انجام می­شود. بسیاری از پرتستان ها عشای ربانی را بسیار مهم میشمارند، به طوری که می­گویند باید برای اجرای درست و کامل آن مراسم کاملا آماده شد و به همین دلیل، آن را تنها در برخی از مناسبت ها برگزار می­کنند. ارتدوکس­ها مراسم عشای ربانی را در روزهای یکشنبه و اعیاد برگزار می­کنند، ولی کاتولیک­ها می­گویند عشای ربانی قلب عبادت روزانه است و به همین دلیل آن مراسم را هر روز برپا می­دارند.[14]

هزار معجزه به نام مقدس نسبت دادند و مدعی شدند که شر اهریمنان را دفع می کند، علاج امراض است، مانع از بروز حریق می­شود، و با مسدود کردن حلقوم دروغگویان آنها را رسوا می­سازد. هر مسیحی مکلف بود که اقلا سالی یک بار در مراسم قداس شرکت جوید، و اولین بار که جوان مسیحی مبادرت به چنین امری می­کرد، مراسم با ابهت و تشریفات خاص برگزار می­شد.[15]

شیوه اجرای مراسم عشاء ربانی نیز از کلیسائی تا کلیسایی دیگر و همچنین در درون یک کلیسا، از اجتماع تا اجتماع دیگر بسیار متفاوت است. در یک طرف طیف، مراسم عشاء ربانی آنگونه که پاپ در شب عید کریسمس در رم برگزار می­کند و غالبا از تلویزیون در سراسر جهان پخش می­شود، دیده می­شود. این یک مراسم با شکوه، اشرافی و رنگارنگ است. مراسمی که در آن نان و شراب تقدیس می­شود، با ابهت و مفصل است.  اما حتی مراسم عشاء ربانی پاپی هم در اصل یک مراسم شام مقدس است. در مقابل می­توان افرادی را تصور کرد که اطراف یک میز ناهموار جمع شده­اند و قرص نان خشنی را دست به دست می­گردانند  از یک لیوان مشترک به یادبود عیسی می­نوشند. با این حال در همه موارد عشائ ربانی حقایق نهفته یکسانی روشن می­شود. مسیحیان حیات و مرگ عیسی را به یاد می­آورند. به یاد می­آورند که خداوند در حوادث معمولی زندگی، مانند خوردن و آشامیدن، حضور دارد.[16]

تقریباً همه مسیحیان اتفاق نظر دارند که دو سرّ اصلی عبارتند از تعمید و عشای ربانی. مسیحیان کاتولیک و ارتودکس پنج سرّ دیگر بر اینها می­افزایند و مجموع اسرار را هفت عدد می­دانند. فرقه­های پروتستان در تعداد اسرار اختلاف دارند ولی اکثریت قاطع آنان دو سرّ اول یعنی تعمید و عَشای ربانی را قبول دارند. شمار اندکی از کلیساهای پروتستان، مانند «کویکرها» و «سپاه نجات» هیچ یک از اسرار را نمی­پذیرند.[17]

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] -high mass

[2] -lords supper

[3] - زیبائی­نژاد، محمد رضا، مسیحیت شناسی مقایسه­ای، تهران، سروش، 1382ش، اول، 319.

[4] . متی،17:26تا 29.

[5] . یوحنا، 35:6-59

[6] - میشل، توماس، حسین توفیقی(مترجم)، کلام مسیحی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377ش، اول، 96و97.

[7] . کلام مسیحی، پیشین، 91و 92.

[8] - متی، 26:26، مرقس، 22:14، لوقا 19:22

[9] - آشتیانی؛ جلال الدین، تحقیقی در دین مسیح، تهران، نشر نگارش، 1386ش، اول، 377.

[10] - یوحنا: 48:6تا 51.

[11] - تحقیقی در دین مسیح، پیشین، 377.

[12] . تاریخ تمدن، ویل دورانت، عصر ایمان(بخش دوم)، 995و 996.

[13] - کاکس، هاروی، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی(ترجمه)، مسیحیت، قم، مرکز مطالعا و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1378ش، اول، 114.

[14] - مسیحیت شناسی مقایسه­ای، پیشین، 321

[15] . تاریخ تمدن، ویل دورانت، عصرایمان(بخش دوم)،995.

[16] - مسیحیت، کاکس، پیشین، 114و115.

[17] . کلام مسیحی، پیشین، 92.


نوشته شده توسط: مهرداد احمدی | آخرین ویرایش:سه شنبه 5 بهمن 1389 | نظرات() 

viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:38 ب.ظ

Beneficial material. Many thanks!
cialis 20 mg effectiveness cialis canada cialis daily new zealand cialis mit grapefruitsaft cialis cipla best buy cheap cialis only here cialis pills venta cialis en espaa bulk cialis try it no rx cialis
http://canadianpharmacytousa.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:32 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
canadian pharmaceuticals for usa sales canadian discount pharmacies in canada most reliable canadian pharmacies drugs for sale in canada canadianpharmacyusa24h canadian pharmacys canada online pharmacy trusted pharmacy canada scam canada online pharmacy canada medication cost
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:29 ق.ظ

Kudos, Plenty of knowledge.

cheap viagra online pharmacy best place buy viagra online buy viagra onlines buy tadalafil online how buy viagra viagra buy viagra online pharmacy viagra buy viagra overnight cheap viagra online usa cheapest generic viagra uk can i buy viagra without prescription
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:57 ق.ظ

You actually suggested this really well.
cialis uk next day cialis price thailand prescription doctor cialis cialis side effects buying brand cialis online tadalafil generic cialis 20 mg best price cialis for daily use cialis 100 mg 30 tablet buy generic cialis
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:55 ب.ظ

Beneficial tips. With thanks!
cialis bula acheter cialis kamagra we choice cialis uk cialis kaufen tarif cialis france overnight cialis tadalafil where do you buy cialis wow look it cialis mexico cialis 200 dollar savings card cialis canadian drugs
viabiovit.com/como-conseguir-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:56 ق.ظ

Terrific write ups. With thanks.
buy viagra online without a prescription buy viagra online canadian pharmacy how to buy viagra uk buying viagra without prescription buy viagra paypal viagra online purchase where can i order viagra buy viagra pill buy viagra paypal online viagra pharmacy
babecolate.com/buy-cialis-professional.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:38 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of write ups!

cialis daily reviews buy cialis online cheapest cialis 05 how to purchase cialis on line cialis online bulk cialis generic cialis 20mg tablets buy cialis cialis for bph cialis daily new zealand
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:43 ق.ظ

Many thanks, Numerous data.

cialis 10 doctissimo prix cialis once a da cialis online cialis 20mg generico cialis mexico cialis great britain cialis pas cher paris link for you cialis price cialis prezzo di mercato cialis daily reviews
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:25 ق.ظ

Truly all kinds of helpful info.
cialis 5 mg buy cialis official site generico cialis mexico calis cialis canada cialis canada cialis prezzo in linea basso comprar cialis navarr female cialis no prescription cialis arginine interactio
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:30 ب.ظ

Amazing a lot of wonderful material!
warnings for cialis cialis 5 mg funziona calis cialis ahumada the best choice cialis woman cialis 20mg cialis prices cialis 20 mg effectiveness can i take cialis and ecstasy 200 cialis coupon
Generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:53 ب.ظ

Seriously a good deal of useful facts!
find viagra how to get viagra cheap buy levitra rx online how to buy viagra online without is buying viagra online legal how to buy viagra online safely buy cheap viagra online uk viagra how to buy generic viagra uk online
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:29 ق.ظ

Regards! Terrific information!
cialis 200 dollar savings card enter site very cheap cialis cialis canada on line we choice free trial of cialis order generic cialis online acquisto online cialis cialis rckenschmerzen trusted tabled cialis softabs overnight cialis tadalafil il cialis quanto costa
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 07:56 ق.ظ

Great postings. Thanks a lot!
warnings for cialis generic cialis soft gels generic cialis in vietnam tadalafilo does cialis cause gout cialis name brand cheap buy cialis il cialis quanto costa how to purchase cialis on line bulk cialis
Cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:39 ب.ظ

Awesome material. Appreciate it.
cialis 20 mg cialis arginine interactio bulk cialis cialis tablets cialis great britain cialis 10mg prix pharmaci purchasing cialis on the internet cialis patentablauf in deutschland what is cialis generic cialis with dapoxetine
pewdiepies tuber simulator hack
پنجشنبه 19 بهمن 1396 01:59 ق.ظ
بله این وبلاگ باهوش است و دوست دارم مقالات شما را مطالعه کنم.
ببخشید کار خوب! شما می دانید، تعداد زیادی از افراد به دنبال این اطلاعات هستند، شما می توانید آنها را به شدت کمک کند.
Ngan
جمعه 17 آذر 1396 07:19 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this
paragraph i thought i could also create comment due
to this brilliant article.
How long do you grow during puberty?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:53 ب.ظ
Howdy this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use
WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted
to get guidance from someone with experience. Any
help would be enormously appreciated!
Can stretching help you grow taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:29 ب.ظ
After checking out a handful of the blog posts on your
web site, I honestly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a
look at my web site too and tell me your opinion.
http://wideobstruction68.exteen.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 05:43 ب.ظ
My brother recommended I might like this website.

He was totally right. This put up actually made my day.
You can not imagine simply how a lot time I had spent for this info!
Thanks!
cummingshebuxekbuw.exteen.com
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 03:17 ب.ظ
First of all I would like to say wonderful blog!
I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before
writing. I've had a tough time clearing my thoughts in getting
my ideas out. I do enjoy writing however it just seems like the first
10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
hints? Appreciate it!
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 06:45 ب.ظ
This text is priceless. Where can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر