تبلیغات
مسیح ایران - (3) عشای ربانی در مسیحیت

(3) عشای ربانی در مسیحیت

جمعه 17 دی 1389  08:03 ب.ظ

نوع مطلب :مسیحیت ،

نگاهی به آیین عشای ربانی در مسیحیت                                             حبیب عباسی

به آیین عشای ربانی[1]،  شام خداوند[2] ، شکستن نان، مجلس سپاسگزاری، و شراکت هم اطلاق شده است. این عمل نماد حلول و تجسد الهی قلمداد می­شود. در اناجیل روایت شده است که عیسی (ع) در آخرین شب حیات خود که شب عید فِصح یهودیان بود به اتفاق شاگردان و به سنت کتاب مقدس شام دسته جمعی (شام آخر) را صرف کردند.[3]

ابتدا به اصل ماجرای عشای ربانی آنگونه که در کتاب مقدس آمده است می پردازیم و سپس به تحلیل آن می پردازیم:

پس در روز او‌ّل عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده گفتند: “كجا میخواهی فصح را آماده كنیم تا بخوری؟” گفت: “به شهر نزد فلان كس رفته بدو گویید: ”استاد میگوید وقت من نزدیك شد و فصح را در خانة تو با شاگردان خود صرف می‌نمایم. شاگردان چنانكه عیسی ایشانرا امر فرمود كردند و فصح را مهیا ساختند.

چون وقت شام رسید با آن دوازده بنشست. و وقتی كه ایشان غذا میخوردند او گفت: “هر آینه به شما میگویم كه یكی از شما مرا تسلیم میكند!” پس بغایت غمگین شده هر یك از ایشان به وی سخن آغاز كردند كه “ای سرور آیا من آنم؟”او در جواب گفت: “آنكه دست با من در قاب فرو برد همان كس مرا تسلیم نماید! هرآینه پسر انسان به همانطور كه دربارة او مكتوب است رحلت میكند. لیكن وای برآنكسی كه پسر انسان بدست او تسلیم شود! آن شخص را بهتر بودی كه تولّد نیافتی!”و یهودا كه تسلیم كنندة وی بود به جواب گفت: “ای استاد آیا من آنم؟” به وی گفت: “تو خود گفتی!”و چون ایشان غذا میخوردند عیسی نان را گرفته بركت داد و پاره كرده به شاگردان داد و گفت: “بگیرید و بخورید این است بدن من.”و پیاله را گرفته شكر نمود و بدیشان داده گفت: “همة شما از این بنوشید زیرا كه این است خون من در عهد جدید كه در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته میشود. اما به شما میگویم كه بعد از این از میوة مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی كه آنرا با شما در ملكوت پدر خود تازه آشامم.”[4]

عیسی بدیشان گفت: “من نان حیات هستم. كسی كه نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هركه به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد.لیكن به شما گفتم كه مرا هم دیدید و ایمان نیاوردید.هر آنچه پدر به من عطا كند به جانب من آید و هركه به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود.زیرا از آسمان نزول كردم نه تا به ارادة خود عمل كنم بلكه به ارادة فرستندة خود.و ارادة پدری كه مرا فرستاد این است كه از آنچه به من عطا كرد چیزی تلف نكنم بلكه در روز بازپسین آنرا برخیزانم.و ارادة فرستندة من این است كه هركه پسر را دید و بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.”

پس یهودیان دربارة او همهمه كردند زیرا گفته بود: “من هستم آن نانی كه از آسمان نازل شد.و گفتند: “آیا این عیسی پسر یوسف نیست كه ما پدر و مادر او را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید از آسمان نازل شدم؟”عیسی در جواب ایشان گفت: “با یكدیگر همهمه مكنید.كسی نمیتواند نزد من آید مگر آنكه پدری كه مرا فرستاد او را جذب كند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در انبیا مكتوب است كه همه از یَهُوَه تعلیم خواهند یافت. پس هركه از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من می‌آید. نه اینكه كسی پدر را دیده باشد جز آن كسی كه از جانب خداست او پدر را دیده است. آمین آمین به شما میگویم هركه به من ایمان آرد حیات جاودانی دارد.من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من‌ّ را خوردند و مردند. این نانی است كه از آسمان نازل شد تا هركه از آن بخورد نمیرد.من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد. اگر كسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی كه من عطا میكنم جسم من است كه آنرا بجهت حیات جهان می‌بخشم.”

پس یهودیان با یكدیگر مخاصمه كرده میگفتند: “چگونه این شخص میتوان جسد خود را به ما دهد تا بخوریم؟”عیسی بدیشان گفت: “آمین آمین به شما میگویم اگر جسد پسر انسانرا نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید.و هركه جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. زیرا كه جسد من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است.پس هركه جسد مرا می‌خور‌َد و خون مرا می‌نوشد در من می‌ماند و من در او.چنانكه پدرِ زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم همچنین كسی كه مرا بخور‌َد او نیز به من زنده میشود. این است نانی كه از آسمان نازل شد نه همچنان كه پدران شما من‌ّ را خوردند و مردند بلكه هركه این نان را بخورد تا به ابد زنده مانَد.” این سخن را وقتیكه در كفرناحوم تعلیم میداد در كنیسه گفت.[5]

عشای ربانی در دید فرد مسیحی، تنها «یکی از اسرار هفتگانه » نیست، بلکه این عمل یکی از مسائل اساسی ایمان و شعائر عبادی مسیحیت است. مسیحیان هنگامی که در این مراسم شرکت می­کنند، باور دارند که مسیح با جسم خود نزد آنان حاضر می­شود. همچنین باورد دارند همان طور که عهد خدا با قوم یهود توسط خون قربانیها بر کوه سینا استوار گردید، به همان ترتیب عهد جدید بین خدا و بشریت به وسیله خون عیسی مسیح محکم و استوار شد.[6]

کلمه سرّ عبارت است از حادثه قابل مشاهده و محسوسی که ضمن آن، خدا فیض و نجات خود را عطا می کند، و به دیگر سخن، نشانه پیدایی است برای عمل ناپیدایی که خدای متعال به آن می پردازد.

از دیدگاه مسیحیان، کلیسا یا جامعه مسیحیت در جهان، نشانه چیزی است که خدا به وسیله عیسای انسان محقق ساخته و پیوسته آن را در راه انسانها محقق خواهد ساخت. کارهای غیر آشکار مسیح در زندگی کلیسایی به وسیله اسرار آشکار می­شود، به دیگر سخن هنگامی که یک مسیحی در مراسم مربوط به یکی از اسرار شرکت می­کند، ایمان دارد که با این عمل به ملاقات مسیح که از مرگ برخاسته و فیض خدای نجات بخش را به وی بخشیده می­رود.[7]

این شام دسته جمعی در اناجیل به دو شکل توجیه می­گردد. در اناجیل همگون عیسی به نشان همبستگی خویش با شاگردانش نانی را که در سفره بود پاره می­کند و به شاگردان می­دهد و می­گوید: « این بدن من است که برای شما تسلیم می­شود، این کار را به یادبود من انجام دهید».به همین ترتیب بعد از شام پیاله­ای از شراب را به آنان می­دهد و می­گوید: « با خون خود که برای شما ریخته می­شود پیمان تازه­ای بستم و این نشان آن است.»[8] .[9]

در انجیل یوحنا این صفحه بازگو نمی­شود، بلکه عیسی از شام فصح یک تعلیم مهم نتیجه گیری می­کند. عیسی (ع) خود را نان حیات می­نامد و می گوید: من نان حیات هستم.پدران شما در بیابان من‌ّ را خوردند و مردند.این نانی است كه از آسمان نازل شد تا هركه از آن بخورد نمیرد.من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد. اگر كسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی كه من عطا میكنم جسم من است كه آنرا بجهت حیات جهان می‌بخشم.”[10] بنابر این نتیجه روشن این کلام آن است که اگر از جسم عیسی که همان مایه حیات است نخورید فاقد حیات هستید

در انجام این مراسم کشیش قطعات کوچک نان مخصوصی را که قبلا با شراب (یاآب) تقدیس شده در بین مومنین تقسیم می­کنند و با خواندن دعا، نان و شراب در بدن مسیحیان به گوشت و خون عیسی مبدل می­گردد و با او متحد می­شوند.[11]

عقیده به حضور واقعی مسیح بتدریج رواج یافت. اولین بار که چنین مطلبی به صورت یک قاعده رسمی ارائه شد در شورای نیقیه به سال 787 بود. در 855 میلادی، رهبانی فرانسوی از فرقه بندیکتیان به نام راترامنوس تعلیم داد که نان و شراب از لحاظ معنوی جسم و خون عیسی محسوب می­شد، نه از نظر مادی. در حدود سال 1045، برانژه، شماس اعظم کلیسای تور، در واقعیت موضوع قلب ماهیت شک نمود؛ به همین سبب، وی را تکفیر کردند و لانفرانک صدردیربک در طی نامه­ای خطاب به وی عقیده مومنان درست ایمان را به این نحو بیان کرد:

ما معتقدیم به جسم خاکی... در نتیجه قدرت آسمانی، که در خور وصف و وهم نیست... مبدل به جوهر جسم خداوند می­شود، و حال آنکه ظاهر و پاره­ای از مشخصات همان وجود خارجی از نظر غایب می­ماند تا مردم از مشاهده آن جوارج عریان و خون آلود دچار هراس نشوند، و مومنان به ثمرات کاملتر ایمان نایل آیند، در عین حال جسم خداوند دست نخورده، تمام و کمال، بدون آلودگی یا جراحتی در آسمان است.

این عقیده را چهارمین شورای لاتران (1215) به عنوان یکی از مهمترین اصول دین اعلام کرد، و شورای ترانت به تاریخ 1560 افزود که هر ذره ای از نان مقدس، هر قدر هم کوچک باشد، حاوی تمام جسم، خون و روح عیسی است. به این نحو، یکی از کهنسالترین رسوم دین اقوام بدوی (که عبارت از خوردن خدا باشد) امروزه در جوامع متمدن اروپایی و آمریکایی شیوع دارد و مورد احترام عده زیادی از مردمان است.[12]

لوتریها تعلیم می­دهند که مسیح «درون و همراه و تحت» این عناصر حاضر است، ولی با عقیده تبدل جوهر موافق نیستند. پیروان کلیسای انگلستان نیز  معتقدند که مسیح در عشاء ربانی حضور دارد، ولی با همدیگر در چگونگی آن اختلاف دارند و از این لحاظ آنها مانند کلیساهای ارتدکس­اند. بیشتر کلیساهای دیگر مسیحی معتقدند که نان و شراب نماد مسیح و مرگ فدایی اوست.[13]

هر یک از کلیساهای مسیحی در شعایر و آیین­های عشای ربانی ابتکاراتی پدید آورده است، ولی دو عنصر اساسی در همه مراسم ثابت است: 1- خواندن دو یا سه مقطع از کتاب مقدس 2- خوردن قربانی مقدس هنگام تبرک نان و شراب. در این هنگام، پیشوای مراسم، سخنان عیسی در شام آخر را تلاوت می­کند. در کلیسای کاتولیک و ارتدکس، جز اسقف و یا جانشین او یعنی کشیش، نمی­تواند پیشوای مراسم باشد و علاوه بر خواندن کتاب مقدس و خوردن قربانی، همخوانی و دعای توسل و شکر، همراه با موعظه و مصافحه نیز انجام می­شود. بسیاری از پرتستان ها عشای ربانی را بسیار مهم میشمارند، به طوری که می­گویند باید برای اجرای درست و کامل آن مراسم کاملا آماده شد و به همین دلیل، آن را تنها در برخی از مناسبت ها برگزار می­کنند. ارتدوکس­ها مراسم عشای ربانی را در روزهای یکشنبه و اعیاد برگزار می­کنند، ولی کاتولیک­ها می­گویند عشای ربانی قلب عبادت روزانه است و به همین دلیل آن مراسم را هر روز برپا می­دارند.[14]

هزار معجزه به نام مقدس نسبت دادند و مدعی شدند که شر اهریمنان را دفع می کند، علاج امراض است، مانع از بروز حریق می­شود، و با مسدود کردن حلقوم دروغگویان آنها را رسوا می­سازد. هر مسیحی مکلف بود که اقلا سالی یک بار در مراسم قداس شرکت جوید، و اولین بار که جوان مسیحی مبادرت به چنین امری می­کرد، مراسم با ابهت و تشریفات خاص برگزار می­شد.[15]

شیوه اجرای مراسم عشاء ربانی نیز از کلیسائی تا کلیسایی دیگر و همچنین در درون یک کلیسا، از اجتماع تا اجتماع دیگر بسیار متفاوت است. در یک طرف طیف، مراسم عشاء ربانی آنگونه که پاپ در شب عید کریسمس در رم برگزار می­کند و غالبا از تلویزیون در سراسر جهان پخش می­شود، دیده می­شود. این یک مراسم با شکوه، اشرافی و رنگارنگ است. مراسمی که در آن نان و شراب تقدیس می­شود، با ابهت و مفصل است.  اما حتی مراسم عشاء ربانی پاپی هم در اصل یک مراسم شام مقدس است. در مقابل می­توان افرادی را تصور کرد که اطراف یک میز ناهموار جمع شده­اند و قرص نان خشنی را دست به دست می­گردانند  از یک لیوان مشترک به یادبود عیسی می­نوشند. با این حال در همه موارد عشائ ربانی حقایق نهفته یکسانی روشن می­شود. مسیحیان حیات و مرگ عیسی را به یاد می­آورند. به یاد می­آورند که خداوند در حوادث معمولی زندگی، مانند خوردن و آشامیدن، حضور دارد.[16]

تقریباً همه مسیحیان اتفاق نظر دارند که دو سرّ اصلی عبارتند از تعمید و عشای ربانی. مسیحیان کاتولیک و ارتودکس پنج سرّ دیگر بر اینها می­افزایند و مجموع اسرار را هفت عدد می­دانند. فرقه­های پروتستان در تعداد اسرار اختلاف دارند ولی اکثریت قاطع آنان دو سرّ اول یعنی تعمید و عَشای ربانی را قبول دارند. شمار اندکی از کلیساهای پروتستان، مانند «کویکرها» و «سپاه نجات» هیچ یک از اسرار را نمی­پذیرند.[17]

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] -high mass

[2] -lords supper

[3] - زیبائی­نژاد، محمد رضا، مسیحیت شناسی مقایسه­ای، تهران، سروش، 1382ش، اول، 319.

[4] . متی،17:26تا 29.

[5] . یوحنا، 35:6-59

[6] - میشل، توماس، حسین توفیقی(مترجم)، کلام مسیحی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377ش، اول، 96و97.

[7] . کلام مسیحی، پیشین، 91و 92.

[8] - متی، 26:26، مرقس، 22:14، لوقا 19:22

[9] - آشتیانی؛ جلال الدین، تحقیقی در دین مسیح، تهران، نشر نگارش، 1386ش، اول، 377.

[10] - یوحنا: 48:6تا 51.

[11] - تحقیقی در دین مسیح، پیشین، 377.

[12] . تاریخ تمدن، ویل دورانت، عصر ایمان(بخش دوم)، 995و 996.

[13] - کاکس، هاروی، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی(ترجمه)، مسیحیت، قم، مرکز مطالعا و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1378ش، اول، 114.

[14] - مسیحیت شناسی مقایسه­ای، پیشین، 321

[15] . تاریخ تمدن، ویل دورانت، عصرایمان(بخش دوم)،995.

[16] - مسیحیت، کاکس، پیشین، 114و115.

[17] . کلام مسیحی، پیشین، 92.


نوشته شده توسط: مهرداد احمدی | آخرین ویرایش:سه شنبه 5 بهمن 1389 | نظرات() 

buy cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 07:08 ق.ظ

Kudos. Wonderful information.
cialis sale online prices for cialis 50mg cialis efficacit cialis 20 mg cialis prezzo in linea basso calis 5 mg cialis coupon printable cialis pills click now cialis from canada non 5 mg cialis generici
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:59 ق.ظ

Whoa lots of amazing advice!
we choice cialis uk cialis without a doctor's prescription low cost cialis 20mg ou acheter du cialis pas cher cialis kaufen no prescription cialis cheap click here take cialis order generic cialis online cialis italia gratis cialis authentique suisse
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:53 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
buy cialis sample pack brand cialis generic generic cialis at the pharmacy cialis dosage costo in farmacia cialis get cheap cialis cialis canada on line cialis lilly tadalafi generic cialis 20mg tablets cialis generic availability
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:43 ق.ظ

Valuable postings. Thank you!
cialis generique online cialis cialis 20mg preis cf low dose cialis blood pressure cialis kaufen bankberweisung cialis online nederland buy cialis cheap 10 mg cialis en 24 hora cialis 20 mg cut in half viagra cialis levitra
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 04:38 ب.ظ

With thanks! Lots of tips!

buying cialis overnight cialis diario compra recommended site cialis kanada cialis prices in england cialis for sale cialis qualitat price cialis best cialis generique 5 mg cialis 30 day trial coupon cialis tadalafil
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:18 ق.ظ

Awesome stuff. With thanks.
cipla cialis online cialis 20mg prix en pharmacie cialis sale online buy cialis online legal cialis diario compra buying cialis on internet generic cialis tadalafil buying brand cialis online we use it 50 mg cialis dose cialis online nederland
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 05:12 ب.ظ

Whoa plenty of beneficial tips!
cialis super acti cialis 05 cialis 20 mg we like it cialis price buy cialis online legal we like it safe cheap cialis link for you cialis price cialis 5 mg schweiz cialis herbs sialis
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 05:00 ق.ظ

Incredible lots of awesome data.
cialis patentablauf in deutschland buying cialis in colombia prescription doctor cialis 40 mg cialis what if i take viagra cialis levitra side effects of cialis does cialis cause gout cialis pills in singapore generic cialis at walmart viagra cialis levitra
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:37 ب.ظ

You suggested it perfectly!
cialis 100mg suppliers cialis baratos compran uk cialis generique 5 mg cialis dosage achat cialis en europe warnings for cialis where cheapest cialis cialis generique buy cialis online legal cialis online
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 04:37 ق.ظ

Very good info. Thanks.
cialis taglich viagra or cialis cialis coupons printable cialis cuantos mg hay cialis 30 day sample cialis rezeptfrei sterreich cialis purchasing generic cialis levitra buy original cialis cialis generico milano
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 05:12 ب.ظ

You actually expressed it terrifically.
cialis price thailand generico cialis mexico cialis cipla best buy usa cialis online cialis 5mg prix cialis daily cialis australian price cialis kaufen bankberweisung generic cialis in vietnam cialis dosage
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 04:13 ق.ظ

You suggested this superbly.
buy cialis online cheapest generico cialis mexico weblink price cialis cialis 5 mg scheda tecnica price cialis best cialis alternative cialis generique 5 mg venta cialis en espaa cialis wir preise purchasing cialis on the internet
buy tadalafil pills
جمعه 9 آذر 1397 04:57 ب.ظ

Amazing a lot of good tips.
only best offers 100mg cialis cialis without a doctor's prescription where cheapest cialis cialis 100 mg 30 tablet legalidad de comprar cialis where to buy cialis in ontario cialis 20 mg cut in half cialis 05 purchasing cialis on the internet sublingual cialis online
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 05:12 ق.ظ

Thank you! I enjoy this.
cialis generico en mexico cialis taglich effetti del cialis buy cialis online nz we like it cialis soft gel try it no rx cialis cialis flussig ou trouver cialis sur le net cialis online deutschland cialis 20 mg effectiveness
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:50 ب.ظ

Wow loads of very good data.
deutschland cialis online cialis wir preise pastillas cialis y alcoho acquistare cialis internet cialis from canada safe site to buy cialis online acheter cialis kamagra order a sample of cialis sublingual cialis online 40 mg cialis what if i take
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:59 ق.ظ

You have made your position extremely nicely.!
buy original cialis comprar cialis 10 espa241a cialis sans ordonnance cialis tablets for sale buy cialis cheap 10 mg cialis en 24 hora american pharmacy cialis cialis lowest price cialis professional yohimbe cialis cipla best buy
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:05 ب.ظ

Reliable advice. Regards!
safe site to buy cialis online brand cialis generic rezeptfrei cialis apotheke cialis generique 5 mg pastillas cialis y alcoho viagra vs cialis cialis online cialis sale online cialis free trial we choice cialis pfizer india
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:24 ق.ظ

Helpful content. Thanks!
venta de cialis canada prices on cialis 10 mg cost of cialis per pill generic cialis 20mg tablets weblink price cialis cialis for sale south africa buy cialis sample pack buying cialis overnight cialis canada costo in farmacia cialis
levitra 20 mg
جمعه 20 مهر 1397 09:51 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg buy 10 mg levitra buy 10 mg levitra buy levitra 10mg buy generic levitra
Buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 07:44 ب.ظ

Wow a lot of amazing info!
overnight cialis tadalafil the best site cialis tablets cialis mit grapefruitsaft tadalafil generic cialis pro buy online cialis 5mg cialis for sale female cialis no prescription achat cialis en europe cialis kaufen bankberweisung
buy cialis uk
یکشنبه 8 مهر 1397 01:25 ب.ظ

Beneficial info. Thanks a lot!
5 mg cialis coupon printable cialis rckenschmerzen cialis generico postepay cialis lilly tadalafi cialis super acti click here take cialis interactions for cialis order cialis from india bulk cialis generic low dose cialis
online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 01:42 ق.ظ

Truly tons of great material!
canada medication pharmacy trust pharmacy canadian cialis canadian pharmacy pharmacy canada best northwest pharmacy canada drugs for sale deep web buy viagra 25mg canadian pharmacies that are legit canadian rx world pharmacy buy viagra usa
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:38 ب.ظ

Beneficial material. Many thanks!
cialis 20 mg effectiveness cialis canada cialis daily new zealand cialis mit grapefruitsaft cialis cipla best buy cheap cialis only here cialis pills venta cialis en espaa bulk cialis try it no rx cialis
http://canadianpharmacytousa.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:32 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
canadian pharmaceuticals for usa sales canadian discount pharmacies in canada most reliable canadian pharmacies drugs for sale in canada canadianpharmacyusa24h canadian pharmacys canada online pharmacy trusted pharmacy canada scam canada online pharmacy canada medication cost
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:29 ق.ظ

Kudos, Plenty of knowledge.

cheap viagra online pharmacy best place buy viagra online buy viagra onlines buy tadalafil online how buy viagra viagra buy viagra online pharmacy viagra buy viagra overnight cheap viagra online usa cheapest generic viagra uk can i buy viagra without prescription
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:57 ق.ظ

You actually suggested this really well.
cialis uk next day cialis price thailand prescription doctor cialis cialis side effects buying brand cialis online tadalafil generic cialis 20 mg best price cialis for daily use cialis 100 mg 30 tablet buy generic cialis
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:55 ب.ظ

Beneficial tips. With thanks!
cialis bula acheter cialis kamagra we choice cialis uk cialis kaufen tarif cialis france overnight cialis tadalafil where do you buy cialis wow look it cialis mexico cialis 200 dollar savings card cialis canadian drugs
viabiovit.com/como-conseguir-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:56 ق.ظ

Terrific write ups. With thanks.
buy viagra online without a prescription buy viagra online canadian pharmacy how to buy viagra uk buying viagra without prescription buy viagra paypal viagra online purchase where can i order viagra buy viagra pill buy viagra paypal online viagra pharmacy
babecolate.com/buy-cialis-professional.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:38 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of write ups!

cialis daily reviews buy cialis online cheapest cialis 05 how to purchase cialis on line cialis online bulk cialis generic cialis 20mg tablets buy cialis cialis for bph cialis daily new zealand
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:43 ق.ظ

Many thanks, Numerous data.

cialis 10 doctissimo prix cialis once a da cialis online cialis 20mg generico cialis mexico cialis great britain cialis pas cher paris link for you cialis price cialis prezzo di mercato cialis daily reviews
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30